Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Μεταμόσχευση χονδροκυττάρων

Η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων αποτελεί μια τεχνική αντιμετώπισης χόνδρινων βλαβών, στην οποία το έλλειμμα του αρθρικού χόνδρου πληρούται από χονδροκύτταρα του ίδιου του ασθενούς.

Η χειρουργική αυτή τεχνική γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται λήψη ενός μικρού χόνδρινου τεμαχίου από τον ασθενή με αρθροσκόπηση. Το τεμάχιο αυτό αποστέλλεται προς καλλιέργεια (στο εξωτερικό). Μετά την πάροδο 4-6 εβδομάδων τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα παραλαμβάνονται σε μορφή μεμβράνης ή σφαιριδίων και είναι έτοιμα προς εμφύτευση. Η τοποθέτηση γίνεται με αρθροσκόπηση ή mini-openτεχνική , ανάλογα με το μέγεθος και την εντόπιση της βλάβης (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Μεταμόσχευση χονδροκυττάρων.
 
Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι χρησιμοποιεί χονδροκύτταρα του ίδιου του ασθενή με αποτέλεσμα τη δημιουργία σε μεγάλο ποσοστό φυσιολογικού (υαλοειδή) αρθρικού χόνδρου, ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί και σε μεγάλες σε έκταση βλάβες. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι απαιτούνται δύο επεμβάσεις και το υψηλό κόστος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις οστεοχόνδρινες βλάβες με βάθος >8mm απαιτείται επιπλέον και μόσχευμα σπογγώδους οστού για την πλήρωση του ελλείμματος. Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 12-18 μήνες από την δεύτερη επέμβαση.