Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Μεταμόσχευση συνθετικών βιοαπορροφήσιμων μοσχευμάτων

Στην τεχνική αυτή, έτοιμα συνθετικά μοσχεύματα εμφυτεύονται στην περιοχή της  χόνδρινης ή οστεοχόνδρινης βλάβης. Τα μοσχεύματα αυτά αποτελούνται από βιοαπορροφήσιμο υλικό και τοποθετούνται με αρθροσκόπηση. Το μόσχευμα, χρησιμεύει ουσιαστικά σαν ικρίωμα (σκαλωσιά) για την ανάπτυξη φυσιολογικών κυττάρων από τον ίδιο τον οργανισμό. Δηλαδή, το μόσχευμα απορροφάται με την πάροδο του χρόνου και αντικαθίσταται από φυσιολογικό ιστό. Σε αυτή τη διαδικασία, πρωταρχικό και καθοριστικό ρόλο παίζει η αιμάτωση και διάθεση αυξητικών παραγόντων που θα οδηγήσει στην επούλωση και δημιουργία φυσιολογικού οστεοχόνδρινου ιστού.

Τα μοσχεύματα αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή κυλίνδρων (εικόνα 1) για την αντιμετώπιση βλαβών με συμμετοχή και του υποχονδρίου οστού ή να έχουν τη μορφή πλατιάς στιβάδας (πάχους λίγων χιλιοστών, εικόνα 2) για την αντιμετώπιση βλαβών που περιορίζονται μόνο στον αρθρικό χόνδρο.

 
Εικόνα 1. Συνθετικά βιοαπορροφήσιμα μοσχεύματα σε μορφή κυλίνδρων και στιβάδας.
Εικόνα 1. Συνθετικά βιοαπορροφήσιμα μοσχεύματα σε μορφή κυλίνδρου.
Εικόνα 1. Συνθετικά βιοαπορροφήσιμα μοσχεύματα σε μορφή κυλίνδρου.
Εικόνα 1. Συνθετικά βιοαπορροφήσιμα μοσχεύματα σε μορφή κυλίνδρων και στιβάδας.
Εικόνα 2. Συνθετικά βιοαπορροφήσιμα μοσχεύματα σε μορφή στιβάδας.
Εικόνα 2. Συνθετικά βιοαπορροφήσιμα μοσχεύματα σε μορφή στιβάδας.
 

Τα κυλινδρικά μοσχεύματα είναι διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη και για την τοποθέτησή τους, δημιουργείται καταρχήν μία οπή υποδοχής, αντίστοιχου μεγέθους στην περιοχή της βλάβης η οποία πληρούται με το μόσχευμα. Η τοποθέτηση γίνεται με την τεχνική  press-fit, το μόσχευμα δηλαδή μπαίνει σφηνωτά και δεν χρειάζονται υλικά καθήλωσης. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα της βλάβης χρησιμοποιούνται και ο κατάλληλος αριθμός και μέγεθος μοσχευμάτων. Η δημιουργία της οπής υποδοχής, προκαλεί αιμορραγία τοπικά και έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες αντικατάστασης του συνθετικού μοσχεύματος με φυσιολογικό ιστό. Τα κυλινδρικά μοσχεύματα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση των κενών από τη δότρια περιοχή στην μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων κυλίνδρων.

Στην περίπτωση χρήσης μοσχεύματος με τη μορφή στιβάδας, η χόνδρινη βλάβη καθαρίζεται σε υγιή όρια και γίνονται μικροκατάγματα για να προκληθεί αιμορραγία στην περιοχή. Το μόσχευμα εμπλουτίζεται με αυξητικούς παράγοντες του ίδιου του ασθενούς και διαμοσρφώνεται στο σχήμα της χόνδρινης βλάβης. Κατόπιν τοποθετείται και συγκρατείται με βιολογική κόλα και απορροφήσιμες καρφίδες.

Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι γίνεται σε ένα χρόνο, με μία επέμβαση δηλαδή και είναι τεχνική με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τη μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει τεκμηριωθεί η ποιότητα του ιστού που δημιουργείται τελικά. Έχει ένδειξη κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, με χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος (video1). Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 4-6 μήνες.

 

Video 1. Τοποθέτηση συνθετικών μοσχευμάτων (TruFit) για οστεοχόνδρινη βλάβη γόνατος.