Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Διάστρεμμα της ποδοκνημικής

Γενικά

Τα διαστρέμματα της ποδοκνημικής είναι η πλέον συχνή αθλητική κάκωση και αφορούν την μερική ή και πλήρη ρήξη των συνδέσμων που συγκρατούν την άρθρωση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ρήξη αφορά τον έξω πλάγιο σύνδεσμο (εικόνες 1 και 2), ενώ σπανιότερα η ρήξη συμβαίνει στον έσω πλάγιο σύνδεσμο ή στην κνημοπερονιαία συνδέσμωση.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση και μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση και μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 2. Μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 2. Μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
 

Κλινική εικόνα - Διάγνωση

Παρουσιάζονται κυρίως με πόνο και οίδημα (εικόνα 3). Η διάγνωση των διαστρεμμάτων γίνεται με την κλινική εξέταση. Οι απλές ακτινογραφίες χρησιμεύουν για τον αποκλεισμό οστικής βλάβης (κάταγμα), ενώ σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθούν άλλες συνοδές βλάβες (οστεοχόνδρινη βλάβη) και να καθοριστεί η θεραπεία.

Σε μια γενικότερη προσέγγιση τα διαστρέμματα διακρίνονται σε :

  • 1ου βαθμού, μικρής βαρύτητας δηλαδή με απλή διάταση συνδέσμων και θυλάκου.
  • 2ου βαθμού, μέσης βαρήτητας δηλαδή με μερική ρήξη συνδέσμων και θυλάκου.
  • 3ου βαθμού, μεγάλης βαρύτητας δηλαδή με πλήρη ρήξη συνδέσμων και θυλάκου.
 
Εικόνα 2. Κλινική εικόνα διαστρέμματος.
Εικόνα 3. Κλινική εικόνα διαστρέμματος.
Εικόνα 3. Κλινική εικόνα διαστρέμματος.
 

Θεραπεία

Η θεραπεία των διαστρεμμάτων της ποδοκνημικής είναι κατά βάση συντηρητική. Άμεσος στόχος μετά από ένα διάστρεμμα είναι η αντιμετώπιση του πόνου και του οιδήματος με τις αρχές του RICE (πίνακας 1 και εικόνα 3). Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση της επούλωσης του συνδέσμου που μπορεί να χρειασθεί πλήρη ακινητοποίηση (πχ κνημοπερονιαία συνδέσμωση στην ποδονκημική) ή προστατευμένη κίνηση με λειτουργικό νάρθηκα (πχ έξω πλάγιος σύνδεσμος) για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα. Τελευταία, για την ταχύτερη επούλωση της ρήξης του συνδέσμου εφαρμόζεται, ιδιαίτερα σε αθλητές, η έγχυση αυξητικών παραγόντων. Για την επάνοδο στις δραστηριότητες είναι απαραίτητο ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για την ανάκτηση πλήρους εύρους κίνησης, την ενδυνάμωση των γύρω από την άρθρωση μυών και την επανεκπαίδευση της ιδιοδεκτικότητας. Χειρουργική θεραπεία μπορεί να χρειαστεί σε ολική ρήξη της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης.

Πίνακας 1. Βασικές αρχές άμεσης αντιμετώπισης διαστρέμματος.
Rest Ανάπαυση
Ice Παγοθεραπεία
Compression Συμπίεση
Elevation Ανύψωση
 
Εικόνα 3. Άμεση αντιμετώπιση διαστρέμματος ποδοκνημικής.
Εικόνα 4. Άμεση αντιμετώπιση διαστρέμματος ποδοκνημικής.
Εικόνα 4. Άμεση αντιμετώπιση διαστρέμματος ποδοκνημικής.