Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Πελματιαία απονευρωσίτις (plantar fasciitis)

Γενικά

Η πελματιαία απονεύρωση (εικόνα 1) είναι η ανατομική δομή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα του πέλματος και ενώνει την πτέρνα με το πρόσθιο πόδι. Υποστηρίζει την ποδική καμάρα και απορροφά τις δυνάμεις  που αναπτύσσονται στο πόδι κατά την φόρτιση. Ως πελματιαία απονευρωσίτις ορίζεται ο ερεθισμός (φλεγμονή) ή και μερική ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης λόγω υψηλών φορτίσεων.

 

Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση πελματιαίας απονεύρωσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση πελματιαίας απονεύρωσης.

Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση πελματιαίας απονεύρωσης.
 

Οι προδιαθεσικοί παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για την πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι οι εξής:

  • Υψηλή ποδική καμάρα
  • Παχυσαρκία
  • Αλλαγή-αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας
  • Επανειλημμένες φορτίσεις (δρομείς)
  • Σφιχτή γαστροκνημία

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η πελματιαία απονεύρωση παρουσιάζεται με πόνο στην πτέρνα (εικόνα 2), συνήθως στην έσω επιφάνεια αυτής, ενώ μπορεί να υπάρχει και δυσκαμψία στην ποδοκνημική. Τα συμπτώματα είναι συνήθως εντονότερα με την πρωινή έγερση ή μετά από σωματική άσκηση.
 

 

Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση πελματιαίας απονεύρωσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση πελματιαίας απονευρωσίτιδας.

Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση πελματιαίας απονευρωσίτιδας.
 

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση. Παρά το ότι στην απλή ακτινογραφία μπορεί να βρεθεί οστεόφυτο στην πτέρνα (άκανθα πτέρνας), θα πρέπει να σημειωθεί ότι το οστεόφυτο αυτό δεν αποτελεί την αιτία του πόνου, ούτε χρειάζεται να αφαιρεθεί για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Η άκανθα πτέρνας δεν αποτελεί επομένως νοσολογική οντότητα και ανευρίσκεται στο 10% του πληθυσμού. Το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία.

Θεραπεία

Η θεραπεία της πελματιαίας απονευρωσίτιδας είναι κατά βάση συντηρητική. Εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με τροποποίηση του επιπέδου δραστηριότητας, παγοθεραπεια, διατάσεις της γαστροκνημίας και της απονεύρωσης και φυσικοθεραπεία. Σε εμμένουσες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί ενέσιμη θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες από ενεργοποιημένα αιμοπετάλια. Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία για 12 μήνες και συνίσταται σε μερική διατομή της πελματιαίας απονεύρωσης για την απελευθέρωση της τάσης.