Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής (Shoulder impingement syndrome)

Γενικά

Το στροφικό πέταλο του ώμου σχηματίζεται από την συνένωση τεσσάρων τενόντων που είναι ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, ο ελλάσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος (εικόνες 1 και 2). Η λειτουργική αποστολή του στροφικού πετάλου είναι η ανύψωση και η έσω-έξω στροφή του άνω άκρου. Κατά την ανύψωση του άνω άκρου, το στροφικό πέταλο ολισθαίνει κάτω από το ακρώμιο με τη βοήθεια του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου (εικόνα 3).

 
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός και πίσω.
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός.
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός.
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός και πίσω.
Εικόνα 2. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από πίσω.
Εικόνα 2. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από πίσω.
 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ανατομικών σχέσεων κατά την ανύψωση του άκρου.
Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση ανατομικών σχέσεων κατά την ανύψωση του άκρου.
Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση ανατομικών σχέσεων κατά την ανύψωση του άκρου.
 

Σε ορισμένες  περιπτώσεις το σχήμα του ακρωμίου δεν είναι φυσιολογικό (εικόνα 4) αλλά παρουσιάζει οστική προεξοχή στην κάτω επιφάνειά του. Έτσι, η ολίσθηση του στροφικού πετάλου μπορεί να μην γίνεται ομαλά και να υπάρχει μηχανικός ερεθισμός του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου και του στροφικού πετάλου προκαλώντας έτσι το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.

 

Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση διαφόρων τύπων ακρωμίου.
Εικόνα 4. Σχηματική παράσταση διαφόρων τύπων ακρωμίου.
Εικόνα 4. Σχηματική παράσταση διαφόρων τύπων ακρωμίου.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Το  σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής εμφανίζεται με πόνο στην περιοχή του ώμου που αντανακλά μέχρι και τον αγκώνα (εικόνα 5). Συνήθως παρουσιάζεται μετά από μηχανική επιβάρυνση του άνω άκρου και πολύ συχνά επιδεινώνεται κατά την διάρκεια του ύπνου.

 

Εικόνα 4. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.
Εικόνα 5. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.
Εικόνα 5. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.
 

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση. Οι απλές ακτινογραφίες, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνουν την διάγνωση και απεικονίζουν τυχόν συνυπάρχουσα παθολογία.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι καταρχήν συντηρητική και συνίσταται σε πρόγραμμα αποκατάστασης με τροποποίηση των δραστηριοτήτων, αναλγητικά, φυσικοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης. Σε εμμένουσες περιπτώσεις είναι δυνατό να χρειασθεί ενέσιμη θεραπεία ή ακόμη και μηχανική αποσυμπίεση του τένοντα με αρθροσκόπηση του ώμου (video 1).

 

Video 1. Αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική.